Konkursy

8. KONKURS NA ZBÓR WIERSZY
IMIENIA SCHERFFERA VON SCHERFERSTEINA
O SYFON SCHERFERA
BRZEG 2016
REGULAMIN

1. Klub Integracji Twórczych „Stowarzyszenie Żywych Poetów” z Brzegu ogłasza 8. KONKURS NA ZBÓR WIERSZY. Konkurs ma charakter otwarty i może wziąć w nim udział każdy, kto zastosuje się do regulaminu. Nie ma ograniczeń wiekowych.

2. Uczestnicy winni nadsyłać zestawy obejmujące nie więcej niż 45 utworów poetyckich, mieszczących się na nie więcej niż 50 stronach (nie licząc spisu treści i tytułowej), w 3 kopiach oraz na nośniku elektronicznym (płyta CD, dyskietka, pendrive).

3. Termin nadsyłania prac upływa dnia 30 lipca 2016, liczy się data stempla pocztowego. Zestawy prac należy nadsyłać na adres:
________________________________________
K. I. T. „STOWARZYSZENIE ŻYWYCH POETÓW”
MIEJSK BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. Ks. LUDWIKA I
UL. JANA PAWŁA II Nr. 5 (NISZA)
________________________________________
Z dopiskiem
________________________________________
SYFON SCHERFFERA 2016
________________________________________

4. Zestawy prosimy opatrzyć godłem autora, a w osobnej kopercie oznaczonej tym samym godłem, przesłać szczegółowe dane autora.

5. Przez godło rozumie się jakikolwiek znak graficzny, słowo, logo lub alfanumeryczny symbol maskujący właściwą tożsamość autora.

6. Utwory nadsyłane na konkurs nie mogą być wcześniej nagradzane w konkursach na tomik wierszy ani publikowane w drukach zwartych. Mogą być publikowane częściowo w drukach ulotnych, internecie, prasie lokalnej, radio i telewizji, prasie literackiej.

7. Nadesłane zestawy wierszy oceni jury w składzie: Ryszard Chłopek, Joanna Mueller, Radosław Wiśniewski.

8. Zgłoszenia nie spełniające regulaminowych wymogów będą dyskwalifikowane.

9. O wynikach konkursu laureat zostanie powiadomiony listownie, internetowo, telefonicznie lub w jakikolwiek inny skuteczny sposób.

10. Wręczenie nagrody finansowej oraz honorowej odbędzie się w trakcie 18. Konfrontacji Literackich Syfon

11. Nagrodzony tom wierszy zostanie opublikowany nakładem organizatora konkursu w jednej z prowadzonych przez niego serii w zgodzie z layoutem i ogólnym projektem graficznym zaproponowanym przez Organizatora.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do poczynienia drobnych zmian o charakterze redakcyjnym i korektorskim w nagrodzonym zestawie.

13. Organizator zastrzega sobie prawo rezygnacji z przyznania nagrody i rozstrzygnięcia konkursu w przypadku braku zestawów spełniających kryteria estetyczne i formalne lub z przyczyn od niego niezależnych.

14. Organizator zastrzega prawo do rezygnacji z publikacji nagrodzonej książki w przypadku gdy:
a) zestaw konkursowy lub jego część równolegle została nagrodzona w innym konkursie lub opublikowana w formie druku zwartego.
b) braku akceptacji przez laureata powyżej przedstawionych warunków.

15. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie profilowej Stowarzyszenia w serwisie www.facebook.pl oraz pod adresem e-mail: kit_szp@wp.ploraz pod numerami telefonów: 693 854 745 lub 691 410 114

*****************************************************************************
25. KONKURS LITERACKI
O ZŁOTY SYFON STOWARZYSZENIA ŻYWYCH POETÓW

BRZEG 2016

REGULAMIN

1. Klub Integracji Twórczych „Stowarzyszenie Żywych Poetów” z Brzegu ogłasza 25. KONKURS LITERACKI O LAUR czyli ZŁOTY SYFON STOWARZYSZENIA ŻYWYCH POETÓW BRZEG 2016

2. Konkurs ma charakter otwarty i może wziąć w nim udział każdy, kto wypełnia warunki regulaminu.

3. Konkurs odbędzie się w kategorii poezja. Tematyka jest dowolna.

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie zestawu 5 wierszy w 3 kopiach w terminie do dnia 30 lipca 2016 (liczy się data stempla pocztowego) na adres:

K. I. T. „STOWARZYSZENIE ŻYWYCH POETÓW”
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BRZEGU
UL. JANA PAWŁA II 5(NISZA)
z dopiskiem: 25 KONKURS O LAUR SŻP

6. W jury zasiądą twórcy literatury o uznanej pozycji i dorobku. Skład jury organizator poda do publicznej wiadomości nie mniej niż na miesiąc przed terminem rozstrzygnięcia konkursu.

7. Zestawy prosimy opatrzyć godłem autora, a w osobnej kopercie oznaczonej tym samym godłem, przesłać szczegółowe dane autora.

8. Przez godło rozumie się jakikolwiek znak graficzny, słowo, logo lub alfanumeryczny symbol maskujący właściwą tożsamość autora.

9. Utwory nadsyłane na konkurs nie mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach ani publikowane w prasie literackiej, drukach zwartych, prasie ogólnopolskiej.

10. Zgłoszenia nie spełniające regulaminowych wymogów będą dyskwalifikowane.

11. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni listownie, internetowo, telefonicznie lub w jakikolwiek inny skuteczny sposób.

12. Wręczenie nagród, pod postacią „Złotych Syfonów” oraz wkładów pieniężnych do skarbonek-świnek, odbędzie się w trakcie 18. KONFRONTACJI LITERACKICH „SYFON „, które odbędą się w Brzegu jesienią 2016 roku.

13. Laureaci A.D. 2016 zostaną zaproszeni do prac jury w roku 2017 oraz do udziału w 19. Konfrontacjach Literackich „Syfon” (o ile te się odbędą).

14. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Stowarzyszenia: pod adresem e-mail: kit_szp@wp.pl
oraz pod numerami telefonów:
693 854 745 lub 691 410 114

15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych tekstów oraz tekstów wybitnie nienagrodzonych.