STATUT

STATUT

Klubu Integracji Twórczych “Stowarzyszenie Żywych Poetów”

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

 • 1
 1. Klub Integracji Twórczych “Stowarzyszenie Żywych Poetów” zwany dalej “Stowarzyszeniem” posiada osobowość prawną.
 2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

 

 • 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz: Miejska Biblioteka Publiczna im. Księcia Ludwika I w Brzegu, ul. Jana Pawła II 5, 49-300 Brzeg.

 

 • 3

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 

 • 4

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

 

 • 5
 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
 2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.
 3. Stowarzyszenie może udzielać pisemnego upoważnienia do reprezentacji Stowarzyszenia pod jego nazwą przez osoby
  i organizacje spoza Stowarzyszenia w ramach przedsięwzięć objętych celami statutowymi Stowarzyszenia. Warunki reprezentacji określa każdorazowo upoważnienie udzielone przez Zarząd.

 

 • 5a

Stowarzyszenie może tworzyć oddziały terenowe. Oddziały działają na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

Rozdział II

Cele i sposoby działania

 

 • 6
 1. Celem Stowarzyszenia jest:
 2. propagowanie nowych zjawisk w kulturze i sztuce, ze szczególnym uwzględnieniem literatury;
 3. wspieranie twórczości młodych artystów;
 4. współudział w inicjowaniu i koordynacji działań artystycznych i kulturowych;
 5. szeroko pojęta promocja wizerunku miasta Brzeg i jego środowiska twórczego, w kraju i zagranicą;
 6. działania na rzecz integracji różnych środowisk artystycznych.
 7. działania o charakterze szkoleniowym i warsztatowym

 

 

 • 7
 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 2. organizowanie spotkań literackich, kursów, koncertów, pokazów, happeningów, odczytów, warsztatów artystycznych, seminariów, działań o charakterze teatralnym, spotkań dyskusyjnych, sympozjów, kongresów;
 3. działania o charakterze kulturalno-oświatowym: prowadzenie i organizacja zajęć dydaktycznych (lekcje, wykłady monograficzne, warsztaty, zajęcia pozalekcyjne, prelekcje) w szkołach i innych placówkach związanych z oświatą;
 4. działania edytorskie: czasopisma, gazety, książki, broszury;
 5. współpraca z innymi, formalnymi i nieformalnymi organizacjami i instytucjami, których działalność pokrywa się
  z celami statutowymi Stowarzyszenia;
 6. upowszechnianie wiedzy o sztuce i szerzenie kultury;
 7. współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia.
 8. organizowanie szkoleń i warsztatów

 

 • 8

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z tej działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków i ich krewnych i powinowatych. Stowarzyszenie prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie działań określonych w § 7 pkt. c. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych lub celów statutowych, zgodnie z art. 8 ust.2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

 

 

 • 8a
 1. Statut Stowarzyszenia zabrania:
 2. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo
  w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 3. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 4. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
 5. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

 • 9
 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne .
 2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.
 3. Każdy cudzoziemiec, mający jak i nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej, może być członkiem Stowarzyszenia.

 

 • 10
 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 2. członków zwyczajnych,
 3. członków wspierających,
 4. członków honorowych.

 

 • 11
 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub
  w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
 4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
 5. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu.

 

 • 12
 1. Członek zwyczajny ma prawo do:
 2. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
 3. uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, itp. organizowanych przez władze Stowarzyszenia,
 4. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,
 5. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
 6. noszenia odznaki Stowarzyszenia,
 7. zaskarżania, do Walnego Zebrania Członków, uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków lub
  o wykluczeniu ze Stowarzyszenia.
 8. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
 9. aktywnego uczestniczenia w pracach realizacji celów Stowarzyszenia,
 10. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 11. przestrzegania etyki zawodowej,
 12. regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

 

 • 13
 1. Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 12 ust. 1 pkt. b – f.
 2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w statutowych władzach Stowarzyszenia.
 3. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

 

 • 14
 1. Członkostwo stowarzyszenia ustaje na skutek:
 2. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,
 3. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
 4. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy,
 5. (wykreślony)
 6. wykluczenie w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,
 7. pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku uchwały władzy Stowarzyszenia, która członkostwo nadała.
 8. W przypadku określonym w ust. 1 pkt. c i e orzeka Zarząd, zawiadamiając członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo wniesienia odwołania do sądu wyższego szczebla lub Walnego Zebrania Członków, w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały, wniosku lub orzeczenia.
 9. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio ust. 2.
 10. Zarząd może z własnej inicjatywy lub na wniosek członka zwyczajnego podjąć uchwałę o zawieszeniu w prawach członka zwyczajnego na czas określony lub nieokreślony w szczególności z powodu usprawiedliwionego zalegania
  z opłata składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 6 miesięcy.

 

Rozdział IV

Struktura organizacyjna

 

 • 15
 1. Władzami Stowarzyszenia są:
 2. Walne Zebranie Członków,
 3. Zarząd,
 4. Komisja Rewizyjna,
 5. (wykreślony)

 

 • 16
 1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 2. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej i Zarządu nie mogą być ze sobą spokrewnieni ani powinowaci w żadnym stopniu.

 

 • 17

W przypadku wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

 

Walne Zebranie Członków

 

 • 18
 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
 3. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
 4. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
 5. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
 6. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:
 7. w pierwszym terminie – liczby członków określonej w § 16 ust. 2,
 8. w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później od pierwszego terminu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

 

 • 19
 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, sprawozdawczo-wyborcze w terminie określonym w § 16 ust. 1.
 3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, sekretarz, członek.
 5. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków i powoływanych na nim komisji.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
 7. z własnej inicjatywy,
 8. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 9. na umotywowane żądanie, co najmniej 10 członków zwyczajnych.
 10. W przypadkach określonych w ust. 6 pkt. b i c Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty przedstawienia (złożenia) odpowiedniego wniosku (żądania) Zarządowi.

 

 • 20
 1. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
 2. określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
 3. uchwalenie statutu i jego zmian,
 4. uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia,
 5. uchwalenie budżetu,
 6. wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
 7. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 8. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń,
 9. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 10. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu oraz orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
 11. podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
 12. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
 13. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 14. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

 

Zarząd

 

 • 21
 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd składa się z 4 członków, w tym prezesa, wiceprezesa sekretarza i skarbnika.
 3. Podczas nieobecności prezesa jego funkcje sprawuje wiceprezes. Dotyczy to również składania oświadczeń woli.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku.

 

 • 22
 1. Do zakresu działania Zarządu należy:
 2. realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,
 3. określanie szczegółowych kierunków działania,
 4. ustalanie budżetu i preliminarzy,
 5. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 6. skreślony,
 7. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 8. powołanie komisji, zespołów oraz określenie ich zadań,
 9. zwołanie Walnego Zebrania Członków,
 10. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
 11. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie, zawieszanie),
 12. prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
 13. wnioskowanie o nadawanie lub pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
 14. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
 15. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia lub przez jego władze.

 

Komisja Rewizyjna

 

 • 23
 1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym: przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza.

 

 • 24
 1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
 2. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
 3. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji,
 4. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania (posiedzenia) Zarządu,
 5. zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutem,
 6. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,
 7. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
 8. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia lub przez jego władze.

 

 • 25
 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tę władzę.

 

 • 26

W przypadkach określonych w § 24 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a zebranie (posiedzenie) Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia żądania.

 

Sąd Koleżeński

 

 • 27-§32 (wykreślone)

 

Rozdział V

Majątek i fundusze

 

 • 33

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 

34

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
 2. opłaty wpisowe i składki członkowskie,
 3. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
 4. dochody z własnej działalności,
 5. dochody z majątku Stowarzyszenia,
 6. darowizny, zapisy i spadki,
 7. wpływy z działalności statutowej.
 8. Stowarzyszenie może otrzymać dotacje według zasad określonych w odrębnych przepisach.
 9. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na konto.
 10. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 2 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
 11. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 • 35
 1. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób: prezesa lub wiceprezesa i skarbnika.
 2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy: prezesa lub wiceprezesa i sekretarza.

 

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

 • 36
 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów – 2/3, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Projekt uchwały o zmianie Statutu i uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia może zgłosić Zarządowi co najmniej 10 członków zwyczajnych.
 3. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w § 18 ust. c należy załączyć projekt stosownych uchwał.
 4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 5. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104
  z późniejszymi zmianami).

 

Rozdział VII

Przepisy przejściowe

 

 • 37

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
Facebook
Facebook
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu